Projekty unijne

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, pt. „Wdrożenie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii produkcji konektorów do szyb samochodowych”.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, pt. „Innowacyjna technologia produkcji konektorów antenowych z unikatowym składem spoiwa lutowniczego”.

Connectors Poland Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Dotacje na kapitał obrotowy
Celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, która znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie zatrudnienia w firmie oraz finansowanie kapitału obrotowego a co za tym idzie płynność w regulowaniu zobowiązań.

Wartość projektu: 239 723,31 PLN
Wkład EFRR: 100%